Aukcje nieruchomości

2016-07-08 15:26:41

Aukcje nieruchomości

Na spowolnionym rynku nieruchomości w procesie sprzedaży najlepiej się sprawdza licytacja w górę z zastrzeżeniem ceny minimalnej. System aukcyjny jest najlepszą metoda marketingowa pozwalającą na wykreowanie poprzez licytację w górę obiektywnej ceny rynkowej nieruchomości.

Jak to wygląda w praktyce? Właściciel nieruchomości po konsultacjach z brokerami PGN musi określić skrajną cenę minimalną sprzedaży nieruchomości ,którą ostatecznie chce osiągnąć i ofertową cenę wywoławczą NA ATRAKCYJNYM POZIOMIE w celu zachęcenia jak największej liczby kontrahentów do kupna nieruchomości.

Przykład :

Właściciel sprzedaje nieruchomość z ceną 800 000 zł zaczynając od górnego pułapu gotów do negocjacji tej wartości znacznie w dół z konkretnym kandydatem do do kupna. Gotów jest jednak sprzedać nieruchomość w skrajnym przypadku nawet za cenę 600 000 zł jeżeli trafi na zdecydowanego kupca.

WYSOKA CENA ZNIECHĘCA JEDNAK KUPCÓW I PO PEWNYM CZASIE OFERTA STAJE SIĘ MARTWA.

Giełda proponuje w tym wypadku wystawienie oferty z ceną wywoławcza 490 000 zł z klauzulą :

Sprzedaż nieruchomości w systemie aukcyjnym z zastrzeżoną ceną minimalną. Licytacja w górę.

Uwaga! Ceny minimalnej nie ogłaszamy publicznie (jest to informacja do wiadomości Giełdy i właściciela nieruchomości).

Atrakcyjna cena poniżej 500 000 złotych przyciąga inwestorów. Sprzedaż w systemie aukcyjnym może być realizowana dopiero po zorganizowaniu co najmniej 2 kontrahentów do kupna. Zainteresowani kupcy składają pisemne oferty i zgodę na uczestnictwo w aukcji wpłacając wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Po oględzinach nieruchomości i zapoznaniu się z dokumentacją składają stosowne oświadczenie i przystępują do licytacji. Aukcja może być prowadzona wg UZGODNIEŃ kandydatów do licytacji pisemnie, ustnie lub pocztą elektroniczną. Warunkiem niezbędnym do realizacji sprzedaży w systemie aukcyjnym jest przeprowadzenie intensywnych działań marketingowych w celu maksymalnego rozpowszechnienia oferty. Optymalny czas trwania cyklu marketingowego to 6 miesięcy. Tyle czasu wymaga zorganizowanie skutecznej operacji sprzedaży z zastosowaniem systemu kompleksowej reklamy i intensywnej akcji promocyjnej. Kampania informacyjno-reklamowa organizowana jest w branżowych serwisach internetowych Polskiej Giełdy Nieruchomości[10] z rozszerzeniem promocji na ponad 10 popularnych portali ogłoszeniowych i kilkadziesiąt witryn informacyjno-reklamowych współpracujących z portalami.

System kompleksowej reklamy zobacz na www.reklamanieruchomosci.org.

Oczywiście, jeżeli oferty kupna nieruchomości kontrahenci złożą wcześniej niż minie 6 miesięcy i zaproponują przyspieszenie terminu aukcji właściciel decyduje o wcześniejszym terminie licytacji z zawiadomieniem wszystkich uczestników procesu sprzedaży nieruchomości w systemie aukcyjnym..

W czasie licytacji może dojść do znaczącego przebicia w górę ceny nieruchomości wskutek działania już czynników psychologii marketingu na licytacjach (emocjonalna walka o zwycięstwo na aukcji). Może się też zdarzyć, że uczestnicy licytacji nie dojdą do ceny minimalnej i wtedy właściciel decyduje, czy sprzedaje w najwyższej cenie wylicytowanej na aukcji. Natomiast takie czynniki jak nietrafiona lokalizacja, zbyt wysoka cena w zestawieniu z trudną sytuacją na rynkach kredytowo-finansowych mogą spowodować, że pojawi się tylko jeden kandydat i wtedy znowu zdecyduje właściciel o dalszych krokach na giełdzie.

Nieruchomości komercyjne wymagają dodatkowo zastosowania działań informacyjno -reklamowych na międzynarodowych portalach prezentujących nieruchomości w skali globalnej w wersji angielskiej oraz akcji marketingowych nakierowanych na agencje inwestycyjne i grupy kapitałowe w kraju i za granicą.

Koszty standardowej akcji marketingowej na okres 6 miesięcy mieszczą się w granicach od 600zł do 9oo zł zależnie od zakresu kampanii reklamowej, rodzaju oferty i możliwości finansowych właściciela nieruchomości. Ważne jest ponowienie całej operacji po 6 miesiącach na dalszy okres według uzgodnień z koordynatorem akcji marketingowej PGN.

Zapraszamy do współpracy.

<p[>Życzymy przyspieszenia procesu sprzedaży nieruchomości i pomyślnej finalizacji transakcji kupna-sprzedaży w kancelarii notarialnej.

Jerzy Krajan Szymański
radca handlowy PGN
upr. zawodowe 2399
POLSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI

WIĘCEJ O SYSTEMACH AUKCYJNYCH :
Systemy aukcyjne są masowo stosowane w obrocie nieruchomościami na całym świecie. Najlepiej funkcjonują one w USA, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii, Holandii i RPA. Aukcja jest zorganizowaną formą sprzedaży nieruchomości prowadzoną na żywo. Zazwyczaj aukcje przeprowadza się wtedy, gdy istnieje przynajmniej dwóch potencjalnych kupców na jedną nieruchomość.W niektórych przypadkach można aukcje organizować dwuetapowo:

1.etap- ogłoszenie oferty na warunkach przetargu ofertowego, 2.etap- po zorganizowaniu co najmniej dwóch oferentów wyznaczenie terminu aukcji i przeprowadzenie licytacji. Taki system stosują biura współpracujące w ramach Polskiej Giełdy Nieruchomości. W polskim prawie cywilnym aukcja stanowi odrębną od przetargu formę zawarcia umowy. W przeciwieństwie do przetargu ofertowego, aukcja ma charakter bezpośredni i ustny (na żywo) w procesie składania ofert. Kodeks cywilny reguluje zagadnienia aukcji w art.70. Na rynku nieruchomości funkcjonują w zasadzie 3 modele sprzedaży aukcyjnej: 1) Licytacja absolutna- nieruchomość jest sprzedawana bez względu na cenę osiągniętą w czasie licytacji. W tym systemie nie wyznacza się ceny minimalnej. Stanowi to dla publiczności przetargowej mocny sygnał, że sprzedający jest zdecydowany sprzedać nieruchomość za każdą cenę w dniu licytacji. Ten system zachęca zdecydowanie największą liczbę oferentów. Im więcej oferentów uczestniczących w aukcji, tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia obiektywnej wartości rynkowej. 2) Licytacja z zastrzeżeniem CENY MINIMALNEJ- sprzedaż jest uzależniona od zaakceptowania przez sprzedającego najwyższej ceny uzyskanej na aukcji lub w określonym czasie po aukcji. Sprzedający zabezpiecza swój interes własny i może nie wyrazić zgody na sprzedaż, jeżeli oferowana cena maksymalna jest zbyt niska w stosunku do jego oczekiwań. W tym systemie sprzedający określa minimalny pułap cenowy i jeżeli zostanie on w czasie aukcji przekroczony przez oferentów, zobowiązuje się do sprzedaży w najwyższej, uzyskanej w czasie aukcji cenie. Taki system jest bardzo skuteczny pod warunkiem, że minimalna cena i ofertowa cena wywoławcza jest na tyle niska i atrakcyjna, że zachęci dużą ilość kupujących. O sukcesie sprzedaży decyduje liczba uczestników licytacji. Im więcej oferentów, tym lepsza cena i możliwość uzyskania obiektywnej ceny rynkowej nieruchomości. 3) Licytacja w dół (aukcja niemiecko-holenderska)- w tym systemie osoba prowadząca licytację proponuje stopniowo coraz niższą cenę za towar, a nabywcą staje się ten, kto pierwszy zaakceptuje proponowaną cenę. System jest nieefektywny i najmniej skuteczny,najczęściej doprowadza do zamrożenia oferty na rynku nieruchomości . Z biegiem czasu oferta staje się martwa i powoduje konieczność drastycznego obniżenia ceny w celu ożywienia oferty i zdobycia kontrahenta do kupna nieruchomości. Zainteresował Cię system aukcyjny? Zadzwoń 602 369 803 lub napisz na adres pgn@kgn.pl Jak dojść do właściwej ceny rynkowej ? Pamiętajmy, że optymalną cenę rynkową tworzy suma kupców w relacji ze sprzedającym. Starożytna maksyma handlowa jest prosta i i stwierdza bezwzględnie,że nieruchomość jest warta tyle, ile kupiec za nią zapłaci. Jeżeli nie jesteśmy w stanie określić ceny najbardziej zbliżonej do wartości rynkowej proponujemy system aukcyjny z zastosowaniem kompleksowej kampanii reklamowej Polskiej Giełdy Nieruchomości z intensywną akcją promocyjną z całym wachlarzem działań marketingowych. Rynkowa metoda szacowania nieruchomości polega na maksymalnym wypromowaniu oferty w oparciu o intensywną prezentację i reklamę. Druga maksyma kupiecka przecież mówi wyraźnie : żeby dobrze sprzedać trzeba trochę wydać. Sukces w sprzedaży nieruchomości zależy wprost od kompleksowej kampanii reklamowej i intensywnej akcji promocyjnej. Aby uzyskać korzystną cenę trzeba zainwestować w reklamę nieruchomości skorelowaną z profesjonalną obsługą marketingową [więcej informacji na www.reklamanieruchomosci.org ]. System jest bardzo prosty. Ogłaszamy sprzedaż w systemie aukcyjnym z zastrzeżeniem ceny minimalnej i ustalamy cenę ofertową na minimalnym ale też bardzo atrakcyjnym i okazyjnym poziomie. System nastawiony jest na zdobycie przynajmniej 2 kontrahentów. Jak to działa? Niska cena przyciąga więcej kupców, ale to nie znaczy, że musimy sprzedać nieruchomość pierwszemu oferentowi. Zwiększamy intensywność działań marketingowych i po pojawieniu się następnych kandydatów do kupna ogłaszamy aukcję internetową lub pisemną czy ustną i na licytacji dochodzimy do właściwej, optymalnej cen rynkowej. Doradcy i brokerzy PGN pomogą zorganizować aukcję, przetarg czy licytację. Szczególną ostrożność należy zachować przy sprzedaży gruntów rolnych i działek budowlanych. Aby ustalić cenę ofertową nieruchomości należy zbadać zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Jeżeli gmina planu nie posiada trzeba przeanalizować możliwości zabudowy sąsiedzkiej w celu oszacowania wartości rynkowej nieruchomości. Przy sprzedaży wszystkich nieruchomości należy najpierw skompletować wszystkie dokumenty i zbadać zgodność zapisów z danymi osobowymi właściciela. Szczególną uwagę należy zwrócić przy analizie treści wpisów w dziale III (ograniczenia, służebności, ostrzeżenia itp.) oraz w dziale IV (hipoteki, kredyty, obciążenia) w księgach wieczystych nieruchomości w sądzie rejonowym. Pamiętać należy, że rynek nieruchomości został w warunkach recesji gospodarczej znacznie spowolniony a sprzedaż gruntów, obiektów i mieszkań trwa od 6 miesięcy do 3 lat, a nie raz znacznie dłużej. Inwestując w nieruchomości zważyć należy, że ten segment rynku może być rozpatrywany tylko w zakresie długoterminowych lokat kapitałowych. Ze względu na system opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości, opłat adiacenckich i renty planistycznej minimalny okres opłacalności inwestycji to ponad 5 lat kalendarzowych lub podatkowych. Na każdym etapie organizacji procesu sprzedaży nieruchomości brokerzy i doradcy Polskiej Giełdy Nieruchomości pomagają zbadać dokumenty,sformułować zagrożenia,oszacować poziom ceny rynkowej,wyczyścić zapisy,zabezpieczyć transakcję notarialną oraz przeanalizować możliwości powiększenia wartości nieruchomości. Po analizie i zbadaniu dokumentów pomagamy także dobrać odpowiedni system sprzedaży dostosowany do rodzaju i kategorii nieruchomości oraz możliwości finansowych właściciela. Wystarczy skontaktować się z nami 74 867 08 06 [godz. 10-16 ] e-mail pgn@kgn.pl więcej informacji www.reklamanieruchomosci.org szukaj nas także www.facebook.com Zapraszamy do współpracy. mgr Jerzy Szymański tel 602 369 803 mgr Agnieszka Radomska tel 666 039 371

Top

Nasz biuletyn

Czy chcesz otrzymywać od PGN najnowsze informacje dotyczące nieruchomości? Jeśli tak, wystarczy zarejestrować się, wypełniając poniższy formularz. Z subskrypcji można zrezygnować w każdej chwili, klikając na link zamieszczony na końcu biuletynu.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PGN, w celu korzystania z prowadzonej przez PGN biuletynu elektronicznego. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi biuletynu.

Odwiedziło nas

8337248

osób

Używamy plików cookies w celach zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na nasz użytek. x